Choć fotowoltaika jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które pragną obniżyć kwotę widoczną na comiesięcznym rachunku za prąd, to jej instalacja może okazać się zbyt drogim wydatkiem dla wielu rodzin. Na szczęście istnieją programy dotacyjne mające na celu wspomóc rozwój korzystania z odnawialnych źródeł energii w Polsce.

>> Program dofinansowania „Mój prąd”

Najpopularniejszym programem mającym na celu dofinansowanie osób fizycznych w procesie zakupu oraz montażu instalacji PV jest „Mój prąd”. Został on zapowiedziany przez premiera Morawieckiego w pierwszej połowie 2019 roku, i praktycznie od tamtej pory był oczekiwany przez wielu miłośników ekologicznego i oszczędnego stylu życia.

Dzięki owemu przedsięwzięciu możliwe jest otrzymanie bezzwrotnej kwoty pieniężnej w wysokości 5000 złotych, które muszą być przeznaczone na realizację instalacji fotowoltaicznej. Program ten nie wspomoże zarówno małych, jak i dużych firm – dotację pobierać mogą jedynie osoby fizyczne. Istnieje również ograniczenie odnoszące się do wielkości instalacji, nie może ona bowiem przekraczać 10 kWp.

Program ogranicza również budżet państwa – na projekt przeznaczone zostało łącznie miliard złotych, co oznacza, iż beneficjentami będzie dokładnie 200 000 osób fizycznych, a ta niewątpliwie uboga pula wyczerpuje się w zastraszającym tempie.

Sprawdź

>> Dofinansowanie przez miasto stołeczne Warszawa

Bardzo miłym zaskoczeniem było ogłoszenie, iż Urząd Miasta St. Warszawa również pomagał będzie w zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla poprzez udzielanie pieniężnych dotacji przeznaczonych na montaż oraz instalację systemów fotowoltaicznych. Mile zaskoczyła również maksymalna kwota, jaką urzędnicy gotowi są potrącić z budżetu miasta. Jest to (maksymalnie) 15 000 złotych, czyli aż trzy razy więcej niż w przypadku programu „Mój prąd”. Osoby starające się o przyjęcie do grona szczęśliwców otrzymują bowiem bezzwrotną dotację równą 30 procentom oszczędności poświęconych na sprzęt oraz montaż instalacji, aż do wspomnianej powyżej kwoty maksymalnej.

>> Kredyty

  • Idea Bank
  • Raiffaisen Bank
  • Credit Agricole
  • BOŚ Bank Prosument
  • BOŚ Bank PV Prosument
  • BOŚ Bank PV Ekologivzny

Dotacje

Obecnie dostępne są różne źródła finansowania inwestycji z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii w tym w szczególności w elektrownie fotowoltaiczne. Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych źródeł finansowania inwestycji jako najciekawsze propozycje wsparcia. W sytuacji gdyby dotacje z różnych powodów nie mogły zostać wykorzystane możliwe są systemy wsparcia oparte o preferencyjne kredyty inwestycyjne.

Głównym źródłem finansowania POIiŚ 2014-2020 jest Fundusz Spójności (FS), dodatkowo przewiduje się wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Łączna wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację POIiŚ to ok. 27,41 mld EURO. Pod względem budżetu jest to największy program operacyjny realizowany w Polsce w okresie 2014-2020.

W ramach Programu realizowanych będzie 10 osi priorytetowych:

Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Infrastruktura drogowa dla miast, Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Wzmocnienie strategicznej infrastruktury i rozwoju zasobów kultury, Pomoc techniczna.

Przy realizacji zadania najbardziej istotne będą:

OŚ PRIORYTETOWA I. ZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI GOSPODARKI – 1 828 430 978 EURO PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Grupy docelowe: użytkownicy indywidualni i przedsiębiorcy korzystający z sieci elektroenergetycznych, gazowych (w zakresie biogazu) i ciepłowniczych.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.

Grupy docelowe: wsparcie przewidziane dla dużych przedsiębiorstw, grupami docelowymi wsparcia będę odbiorcy usług/produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym.

Grupy docelowe: wsparcie przewidziane jest dla organów władzy publicznej, w tym państwowych jednostek budżetowych i administracji rządowej oraz podległych jej organów i jednostek organizacyjnych, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych, państwowych osób prawnych, a także podmiotów będących dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE. Grupami docelowymi wsparcia będą użytkownicy korzystający ze wspartej infrastruktury

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Grupy docelowe: jednostki samorządu terytorialnego oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców, a także podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów będących dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE. OŚ PRIORYTETOWA VII: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO – 1 000 000 000 EUR PRIORYTET INWESTYCYJNY 7E. Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Grupy docelowe: przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność przesyłu, dystrybucji, magazynowania, regazyfikacji gazu ziemnego oraz przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej.

Dla poszczególnych województw, jako uzupełnienie opisanych powyżej programów ogólnopolskich. W każdym województwie obowiązkowym elementem programu regionalnego był komponent odpowiadający za dofinansowanie projektów związanych z energetyką, ochroną środowiska, odnawialnymi źródłami energii i efektywnością energetyczną. Komponenty te kładły nacisk na różnego rodzaju przedsięwzięcia w zależności od strategii i kierunków działania kluczowych dla danego regionu.

Priorytet inwestycyjny „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.
Priorytet Inwestycyjny „Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.”

Rozproszone, odnawialne źródła energii. Celem programu jest: ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii

Beneficjenci: przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

To jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody. W ciągu ponad 20 lat funkcjonowania programu dofinansowanie z Komisji Europejskiej uzyskało blisko 4 180 projektów z całej Europy, w tym 69 z Polski. Obecny Program LIFE-program działań na rzecz środowiska i klimatu, obejmujący perspektywę finansową 2014-2020, jest kontynuacją instrumentu finansowego LIFE+ funkcjonującego w latach 2007-2013. Rolę Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE oraz wspierającą dla polskich Wnioskodawców pełni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjentami Programu Life mogą być: przedsiębiorcy, administracja publiczna, organizacje pozarządowe.

W przypadku zainteresowania oferujemy indywidualne dobranie systemu wsparcia inwestycji uzależnionego od warunków konkursowych jak również okresu naboru wniosków dla poszczególnych programów.

System finansowania mikroinstalacji jest prowadzony poprzez nabór wniosków o dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Forma dofinansowania:

Dofinansowanie jest udzielane w formie pożyczki wraz z dotacją i wynosi łącznie 100% kosztów kwalifikowanych instalacji, w proporcji:

dotacja na mikroinstalację do 40% dofinansowania (w zależności od rodzaju instalacji i roku podpisania umowy) pożyczka na pozostały koszt zakupu i montażu mikroinstalacji odnawialnego źródła energii Programy Regionalne umożliwiają otrzymanie bezzwrotnych dotacji w wysokości aż do 70% na realizacje inwestycji w odnawialne źródła energii. Poziom pomocy będzie różny dla poszczególnych województw. Komisja Europejska określiła mapę pomocy regionalnej dla Polski z podziałem na województwa.

Podział środków unijnych na programy regionalne przedstawia się następująco:

woj. dolnośląskie – do 45%
woj. kujawsko-pomorskie – do 55%
woj. lubelskie – do 70%
woj.lubuskie – do 55%
woj. łódzkie – do 55%
woj. małopolskie – do 55%
woj. opolskie – do 55%
woj. podkarpackie – do 70%
woj. podlaskie – do 70%
woj. pomorskie – do 55%
woj. śląskie – do 45%
woj. świętokrzyskie – do 55%
woj. warmińsko-mazurskie – do 70%
woj. wielkopolskie – do 45%
woj. zachodniopomorskie – do 55%
woj. mazowieckie: 45%

Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych Nowoczesne systemy odnawialnych źródeł energii dla gospodarstw rolnych są wspierane przez szereg programów.

Programy ARiMR:

http://www.arimr.gov.pl/

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020.html

Celem programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także wpływa na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze.

Program stanowi kontynuację i rozszerzenie zakończonego w 2014 r. programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”.

Skontaktuj się